อาจารย์จุฬา ทองประไพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย,บริหารทรัพยากรมนุษย์,การบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จุฬา ทองประไพ