นางสาวสุมาลี พิมพันธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พันธุศาสตร์เซลล์ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ปลา แมลง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสุมาลี พิมพันธุ์