อาจารย์สุกาญดา ทองคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านกฏหมาย, กระบวนการยุติธรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุกาญดา  ทองคำ