อาจารย์จตุพร จันทร์เพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นโยบายและแผน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จตุพร  จันทร์เพชร