นายธนพล กิจพจน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Food product development

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายธนพล กิจพจน์