อาจารย์พิมพ์พรรณ เลิศเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษา ด้านการเรียนการสอน ด้านการพัฒนา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พิมพ์พรรณ เลิศเกษม