ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสิทธิ์ ปัญญายง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาหลักสูตร,สถิติสำหรับอุตสาหกรรม,แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสิทธิ์ ปัญญายง