อ.ดร.อัมพวัน ไมตรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา เคมี
ติดต่อ : a.maitarad@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาโครงสร้างทางเคมีของสารชีวโมเลกุล และการจำลองแบบเชิงโมเลกุล การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการศึกษาด้านเคมี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
1.บริษัท น าตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด 2.วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื อสัตว์แหนม

อ.ดร.อัมพวัน ไมตรัตน์