อาจารย์ยศวรรธน์ จันทนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ยศวรรธน์ จันทนา