ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลีพรรณ รกิติกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมีคำนวณ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลีพรรณ รกิติกุล