นายชาญชัย ฤทธิร่วม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ศาสนา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายชาญชัย  ฤทธิร่วม