นายภัทรศิลป์ สุกัณศีล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายภัทรศิลป์ สุกัณศีล