นางสาวรักติบูล จันทนุปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
มัคคุเทศก์และฝึกอบรมผู้นำเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวรักติบูล จันทนุปาน