ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี จันทร์อินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี จันทร์อินทร์