นายพันธ์ระวี หมวดศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร เครื่องดื่ม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายพันธ์ระวี หมวดศรี