อาจารย์รัฐพล. ดุลยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ,ออกแบบเครื่องจักรที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการ,ออกแบบผังโรงงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์รัฐพล. ดุลยะลา