อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน, Production / Design / Photography / Cinematography, Semiology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม