ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Food Science

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์