นางสาวพิมพาพัญ ทองกิ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ (ประถมศึกษา)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพิมพาพัญ ทองกิ่ง