รองศาสตราจารย์นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คณิตศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา