อาจารย์พิทักษ์​ คล้ายชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Automation, IoT,Environment control

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พิทักษ์​ คล้ายชม