อาจารย์อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านธุรกิจ,ด้านงานบริการ,สหกิจศึกษาและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อมรรัตน์  ศรีวิโรจน์