นางสาวสุดารัตน์ รอดบุญส่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาชุมชน,ภูมิปัญญาท้องถิ่น,สมรรถนะบุคคลและกลุ่ม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสุดารัตน์ รอดบุญส่ง