นางสาวเอื้อมพร ฟูเต็มวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนโครงสร้างทางภาษา โครงสร้างทางไวยากรณ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวเอื้อมพร ฟูเต็มวงศ์