อาจารย์กรรณิการ์ ธรรมสรางกูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ,บัญชีเบื้องต้น,การบัญชีชั้นกลาง 2

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กรรณิการ์ ธรรมสรางกูร