ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, วัสดุเซรามิก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐเศรษฐ์  น้ำคำ