ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ปรีชาวรพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมีวิเคราะห์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ปรีชาวรพันธ์