นายพิรภพ จันทร์แสนตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
management information system

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายพิรภพ จันทร์แสนตอ