นายอติณัฐ จรดล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านชีววิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายอติณัฐ จรดล