อาจารย์ดรุณี นาคเสวี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
แปรรูปอาหาร,พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิเคราะห์คุณภาพอาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ดรุณี  นาคเสวี