นางสาวนิตยา มูลปินใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์สังคม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวนิตยา มูลปินใจ