อาจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลังงานทดแทน, วัสดุ, การจัดการพลังงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ