ผศ.วราคม วงศ์ชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ : .

ความเชี่ยวชาญ
การควบคุมและปรับปรุงคุณภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
.

ผศ.วราคม วงศ์ชัย