รองศาสตราจารย์ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.เศรษฐกิจชุมชน 2.เศรษฐกิจพอเพียง 3.เศรษฐกิจแบบยั่งยืน 3.ธุรกิจเกษตร 4.สหภาพแรงงาน การกระจายรายได้และความยากจน 5.การบริหารการผลิต การตลาดและการวางแผนทางธุรกิจ 6.การจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ