ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา จันทร์แจ่มศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านปรัชญาและศาสนา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา จันทร์แจ่มศรี