อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น อนามัยการเจริญพันธุ์ ผู้สูงอายุ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ