นางสาวภัทรศรี อินทร์ขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านinternational Business

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวภัทรศรี อินทร์ขาว