อาจารย์กมลวรรณ มั่งคั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การตลาด,บริหารธุรกิจ,ผู้ประกอบการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กมลวรรณ มั่งคั่ง