นางสาววุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ (Postharvest Physiology and Technology of Fruit and Vegetable)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาววุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์