อาจารย์ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์