ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษณา บุศย์น้ำเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านสถิติประยุกต์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษณา บุศย์น้ำเพชร