ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม กุณาศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.เศรษฐกิจชุมชน  2.เศรษฐศาสตร์จุลภาค

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม กุณาศรี