ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์