อาจารย์หทัยทิพย์ ร้องคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การอบแห้งผลไม้

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์หทัยทิพย์ ร้องคำ