นางวาทินี คุ้มแสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางวาทินี คุ้มแสง