อาจารย์ธนากร วงษศา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธนากร วงษศา