รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ : .

ความเชี่ยวชาญ
ด้านอุตสาหกรรมศิลป์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
.

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์