นางสาวนารีนารถ ภารังกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านน้ำ,อาหาร,ผลผลิตทางการเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวนารีนารถ ภารังกูล