อาจารย์สุมนภัศร์ คุ้มจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายที่ดิน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุมนภัศร์ คุ้มจันทร์