อ.ดร.วีรศักดิ์ จอมกิติชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา เคมี
ติดต่อ : chomkitichai@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ
วัสดุศาสตร์ เคมีวิเคราะห์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท ซี.เอช อาร์ทดีไซน์ จำกัด

อ.ดร.วีรศักดิ์ จอมกิติชัย